За периода юли – декември 2023 г. множество закони са изменени и допълнени повече от веднъж, по данни на „Юридически барометър“

Автор

За периода юли – декември 2023 г. Народното събрание е приело 51 закона за изменение и допълнение, които реално изменят и допълват 43 закона. При пресмятане на общия брой изменения на един закон за изследвания период е видно, че в рамките на шестмесечието 34 от 43 закона са изменени повече от веднъж, което представлява 79% от законите, което е най-високият процент на изменения за последните 12 години, по данни на „Юридически барометър“. Данните бяха представени днес в София.
Лидери по брой изменения са Законът за акцизите и данъчните складове – със 7 изменения и допълнения, посочи ръководителят на екипа проф. Даниел Вълчев. По пет пъти са изменени и допълнени – Кодексът за застраховането, Законът за съдебната власт, Законът за здравето, Законът за здравното осигуряване, Законът за обществените поръчки, Данъчно-осигурителният процесуален кодекс и Законът за корпоративното подоходно облагане. Още пет закона са изменени и допълнени по „едва“ 4 пъти в рамките на шестмесечието.
„Юридически барометър“ е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. Тя стартира в края на 2010 г. Проектът се реализира от сдружение Център за правни инициативи. Екипът включва юристи с опит в областта на нормотворческата и правоприложната дейност, преподаватели, докторанти и студенти по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Темата на настоящия брой е „Публичните предприятия“. Специален гост на броя е доц. д-р Таня Бузева– преподавател по Гражданско и Търговско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Бузева и партньори“. 
„Юридически барометър“ излиза два пъти годишно, като всеки брой обхваща период от шест месеца. Всички броеве на изследването са достъпни в електронен формат на интернет страницата на Центъра за правни инициативи и на сайта на „Юридически барометър“.

Сподели
Leave a comment

Вашият коментар